จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chula Ecard
ข้อตกลงการใช้งานระบบ E-Card ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การยอมรับข้อตกลงการใช้งาน
 • เมื่อท่านคลิกปุ่มยอมรับ เพื่อเข้าใช้งานในระบบ E-Card ถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานระบบ E-Card ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 • จุฬาฯ มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน โดยจะไม่ทำการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ จุฬาฯ มีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของจุฬาฯ

 • จุฬาฯ ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบ E-Card ของจุฬาฯ เป็นสิ่งที่สำคัญ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น จุฬาฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
เงื่อนไขการใช้ระบบ E-Card ของจุฬาฯ
 • ท่านรับทราบและตกลงที่จะไม่ใช้งาน ระบบ E-Card ของจุฬาฯ เพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และจะไม่เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาใดๆที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร ให้ร้าย เป็นเท็จ ยุยง หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์อื่นที่นำไปสู่ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • ท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบในข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งท่านได้ส่งเข้ามาหรือแสดงบนเว็บไซต์ของจุฬาฯ ไม่ว่าโดยวิธีใด จุฬาฯ ถือว่าข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาเหล่านั้น เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบส่วนบุคคล ซึ่งจุฬาฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาดังกล่าวทั้งสิ้น

 • หากจุฬาฯ พบหรือได้รับแจ้งถึงการส่งหรือแสดงข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาใดๆ อันขัดต่อหลักกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดี จุฬาฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขหรือลบข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาใดๆที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
Terms of Use Agreement for Chulalongkorn University’s E-Card System
Accepting Terms of Use Agreement
 • By clicking “Accept” to log into the E-Card system, it means you accept and agree to strictly follow the Terms of Use Agreement for Chulalongkorn University’s E-Card system.
Privacy Policy
 • Chulalongkorn University has its policy to respect your privacy without checking or editing your personal information, except that it is obligatory to comply with the state’s laws, regulations or orders in order to protect and prevent CU rights or assets.

 • Chulalongkorn University respects the importance of your personal information in the E-Card system and will exercise its utmost power to protect it. However, Chulalongkorn University shall accept no liability for damages or loss caused by computer hacking, Force Majeure or any incidents.
Terms and Conditions
 • You acknowledge and agree not to use Chulalongkorn University’s E-Card system for illegal purposes or those contrary to public order or good morals. You shall not publish texts, images or contents deemed defamation, insult, obscenity, false statements, provocation, or post links to websites with illegal texts, contents or contents.

 • You agree to accept liability to any texts, images or contents you submitted, posted, or by any means, on CU websites. Chulalongkorn University considers those texts, images and contents as personal opinion and individual liability. Chulalongkorn University shall be not liable to any damage caused by those texts, images and contents.

 • Should Chulalongkorn University find or be informed of submitted texts, images or contents that are contrary to laws and good morals, it reserves the right to edit or delete those texts, images or contents at any time without prior notice.
ยอมรับเงื่อนไข / Accept the above Terms and Conditions


chula-ecard: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทำโดย กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ
ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
By Chula International Communication Center (CICC)
Chulalongkorn University Communication Center